Fotografera, filma och dokumentera i förskolan, vad gäller?

Foto: Shutterstock.com

En fråga jag ofta får är om man får fotografera, filma och dokumentera barns utveckling i förskolan? Måste man alltid fråga om lov av vårdnadshavare?

Om föräldrar får fotografera på förskolan, eller inte, och i så fall hur hanterar man detta.

Vad gör man om foton dyker upp på sociala medier tagna att föräldrar, innehållandes andra barn på förskolan…..

I läroplanen för förskolan sägs att arbetslaget ska:

ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar, med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer. ”

Blev så glad när jag ramlade över en sammanställning av Staffan Olsson på Förskoleforum. Staffan Olsson är föreläsare och författare och har lång erfarenhet som förskollärarutbildare på Lärarhögskolan i Stockholm. Han skrivit boken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.

Jag refererar här till några av svaren på frågor i detta ämne Staffan Olsson tar upp i en artikel på Förskoleforum:

Får vi filma eller fotografera även om någon förälder inte skulle vilja det? Behövs vårdnadshavarnas tillstånd i dessa fall?

Något tillstånd från vårdnadshavare för att filma eller fotografera barn i verksamheten behövs inte. Det är personalen själv som ska bedöma hur verksamheten utformas och vilka metoder som ska användas.

Det är självklart att föräldrar bör veta att personalen dokumenterar på detta sätt och även ha klart för sig hur dokumentationen kommer att användas.

Om en vårdnadshavare av något skäl inte vill att det egna barnet ska filmas eller fotograferas bör detta respekteras, om skälen är starka. Det kan t.ex. gälla en familj där skyddade uppgifter finns för en vuxen och då vore det olyckligt ifall bilder på barnet sprids. Och skulle en förälder inte vilja att bilder på deras barn lämnas ut till andra föräldrar måste hänsyn tas till detta. Men ett foto på barngruppen, taget av t.ex. ett fotoföretag, ska naturligtvis kunna köpas av alla. En vårdnadshavare som inte vill att deras barn finns med på ett sådant gruppfoto kan själv säga ifrån om detta.

Hur gör vi när föräldrar själva vill fotografera eller filma i barngruppen, t.ex. vid avslutningar?

I dag är det ofta självklart att föräldrar tar med sig kamera till en avslutning i förskolan eller i skolan. Även om de inte har någon självklar rätt att fota eller filma där – förskolan inte är ju inte någon allmän plats – blir det många gånger svårt att stoppa de föräldrar som vill filma.

Två möjliga lösningar finns när det är olämpligt att föräldrar filmar/fotograferar. Den ena innebär att personalen, gärna förskolechefen, i god tid säger till att man inte får dokumentera. Problemet är då att många säkert förstår orsaken – att det finns ett barn med skyddsbehov, t.ex. vid svåra hot mot familjen, vilket kan vara olyckligt att avslöja. Den andra lösningen är att det barn det gäller inte deltar vid avslutningen. Även om detta är en tråkig lösning kan den ibland vara nödvändig, i ett läge då skyddsbehovet är starkt.

Kan vi lämna över digitala bilder till föräldrarna? Tänk om de lägger ut dessa på Facebook t.ex.? Kan vi lägga ut en fin barnbild på vår hemsida eller hindrar personuppgiftslagen (PUL) att vi gör det?

Digitala bilder eller filmer på barn lämnas ibland till föräldrar i form av t.ex. USB-minne eller cd, när barnet slutar i förskolan. Men vilket ansvar har förskolepersonalen för vad föräldrarna gör med dessa bilder? Något ansvar har inte förskolan, utan ansvaret vilar helt på den som lägger ut bilder eller film på nätet. I dag är det inte straffbart att lägga ut vanliga bilder eller filmer som inte är kränkande på t.ex. Facebook. Något samtycke behövs inte från den/de som finns på bild. Därför måste personal i förskolan förstå att bilder på barnen i framtiden kan finnas inlagda på olika sociala medier, på en persons egen hemsida eller var som helst i övrigt på nätet. Därför är det även här viktigt att barn med ett skyddsbehov inte finns med i de digitala dokument som lämnas ut till föräldrar.

När en förskola publicerar barn-, personal- eller föräldrabilder på sin egen hemsida gäller motsvarande bestämmelser. Det är inte förbjudet att göra så och inte heller behövs något samtycke från föräldrarna. Men Datainspektionen föreslår ändå att ett samtycke bör inhämtas från föräldrarna för säkerhets skull. Det kan vara klokt, inte minst om någon publicerad person i efterhand skulle protestera mot att bli utlagd på för-skolans hemsida. Då är det inte säkert att den personen köper förklaringen att det är enligt PUL är tillåtet! Samtycket bör inhämtas vid varje publicering, inte då barnet börjar förskolan eller årligen.

Kan vi lägga in foton i barnens portfolio, även foton som är tagna på andra barn, t.ex. en gruppbild?

I det som brukar kallas för ett barns mapp eller portfolio samlas mycket av det som barnet har gjort i förskolan. Tanken att är både att man ska kunna ha användning för detta vid utvecklingssamtal men också att det ska vara sådant som vårdnadshavarna kan få när barnet slutar i förskolan.

I en mapp/portfölj bör man endast ha med sådant som inte omfattas av sekretess. Det är alltså inte lämpligt att samla utredningar om barnet och blanda detta med annat som barnet gör. Och mappen eller portföljen är förskolans dokument, som faktiskt, tro det eller inte, är en allmän handling redan när den är klar att fylla på med barnens teckningar, foton eller annat. I princip innebär detta att vilken förälder som helst på begäran skulle kunna få ta del av innehållet i andra barns mappar. Nu förekommer det väl inte så ofta att detta begärs, men rent juridiskt är det möjligt så länge som innehållet inte skyddas av sekretess.

Bilder, foton och annat som rör barnet kan alltså fogas till ett barns mapp/portfölj. I den kan även bilder på andra barn läggas in, ”kompisbilder”, gruppbilder och annat.

Hur hanterar ni detta på er förskola? Kommentera gärna inlägget med era rutiner i dessa frågor eller lägg en röst i min fråga nedan

Visa omröstning